· صفحه اصلي
توسعه پارچه الکترونیکی تعاملی: مروری بر فناوری ها
توسعه پارچه الکترونیکی تعاملی: مروری بر فناوری ها

تعداد صفحات: 22 صفحه

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

تکنولوژیهای رسانا

تکنولوژیهای موجود

ادغام یا مجتمع سازی بخشها

فناوریهای بی سیم

چالش های وابسته

نتیجه گیریبرو به صفحه  1 2 [3] 4 ... 71 72 73