· صفحه اصلي
شبیه سازی یک استنت قابل اتساع به کمک بالن در یک شریان کورونری واقع بینانه – تعیین استراتژی مدلسازی بهینه
شبیه سازی یک استنت قابل اتساع به کمک بالن در یک شریان کورونری واقع بینانه – تعیین استراتژی مدلسازی بهینه

تعداد صفحات: 22 صفحه

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

هندسه مدل

خواص مواد

شرایط مرزی

نتایج

بحث

نتیجه گیری

*************************************

خلاصه مقاله اصلی:

Abstract
Computational models of stent deployment in arteries have been widely used to shed light on various aspects
of stent design and optimisation. In this context, modelling of balloon expandable stents has proved
challenging due to the complex mechanics of balloon–stent interaction and the difficulties involved in
creating folded balloon geometries. In this study, a method to create a folded balloon model is presented and
utilised to numerically model the accurate deployment of a stent in a realistic geometry of an atherosclerotic
human coronary artery. Stent deployment is, however, commonly modelled by applying an increasing pressure
to the stent, thereby neglecting the balloon. This method is compared to the realistic balloon expansion
simulation to fully elucidate the limitations of this procedure. The results illustrate that inclusion of a realistic
balloon model is essential for accurate modelling of stent deformation and stent stresses. An alternative
balloon simulation procedure is presented however, which overcomes many of the limitations of the applied
pressure approach by using elements which restrain the stent as the desired diameter is achieved. This study
shows that direct application of pressure to the stent inner surface may be used as an optimal modelling
strategy to estimate the stresses in the vessel wall using these restraining elements and hence offer a very
efficient alternative approach to numerically modelling stent deployment within complex arterial geometries.
The method is limited however, in that it can only predict final stresses in the stented vessel and not those
occurring during stent expansion, in which case the balloon expansion model is required.

برو به صفحه  1 2 3 [4] 5 ... 71 72 73