· صفحه اصلي
یک شیوه چند مرحله ای برای تفکیک کور ترکیبات صحبت حلقوی (convolutive speech mixtures)
یک شیوه چند مرحله ای برای تفکیک کور ترکیبات صحبت حلقوی (convolutive speech mixtures)

تعداد صفحات: 43 صفحه

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

تعریف مسئله و کارهای قبلی

بررسی شیوه پیشنهادی

BSS ترکیبات حلقوی در حوزه فرکانس

ترکیب ICA حلقوی و ماسک گذاری باینری

هموارسازی Cepstral ماسک باینری

نتایج و مقایسه

آماده سازی و تنظیمات آزمایش و معیارهای ارزش گذاری

یک مثال جداسازی

ارزیابی عملی

تست های شنیداری

مقایسه با روشهای دیگر

نتیجه گیری

****************************************************
خلاصه مقاله اصلی:

Abstract
We propose a novel algorithm for the separation of convolutive speech mixtures using two-microphone
recordings, based on the combination of independent component analysis (ICA) and ideal binary mask (IBM),
together with a post-filtering process in the cepstral domain. The proposed algorithm consists of three steps.
First, a constrained convolutive ICA algorithm is applied to separate the source signals from two-microphone
recordings. In the second step, we estimate the IBM by comparing the energy of corresponding time

frequency (T
F) units from the separated sources obtained with the convolutive ICA algorithm. The last step is
to reduce musical noise caused by T
F masking using cepstral smoothing. The performance of the proposed
approach is evaluated using both reverberant mixtures generated using a simulated room model and real
recordings in terms of signal to noise ratio measurement. The proposed algorithm offers considerably higher
efficiency and improved speech quality while producing similar separation performance compared with a
recent approach.