· صفحه اصلي
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |

دفعات بازدید بر اساس ماه بازدید ها
تير 1398
98
خرداد 1398
224
ارديبهشت 1398
728
فروردين 1398
328
اسفند 1397
574
بهمن 1397
366
دي 1397
534
آذر 1397
754
آبان 1397
1248
مهر 1397
1136
شهريور 1397
664
مرداد 1397
1212
تير 1397
886
خرداد 1397
1904
ارديبهشت 1397
1850
فروردين 1397
3630
اسفند 1396
1236
بهمن 1396
1138
دي 1396
1036
آذر 1396
1124
آبان 1396
916
مهر 1396
958
شهريور 1396
608
مرداد 1396
698
تير 1396
730
خرداد 1396
1102
ارديبهشت 1396
1226
فروردين 1396
504
اسفند 1395
924
بهمن 1395
880
دي 1395
1132
آذر 1395
1296
آبان 1395
1134
مهر 1395
862
شهريور 1395
552
مرداد 1395
980
تير 1395
914
خرداد 1395
966
ارديبهشت 1395
1164
فروردين 1395
910
اسفند 1394
1064
بهمن 1394
870
دي 1394
1298
آذر 1394
1512
آبان 1394
1600
مهر 1394
1174
شهريور 1394
1122
مرداد 1394
1030
تير 1394
1212
خرداد 1394
1420
ارديبهشت 1394
2024
فروردين 1394
1532
اسفند 1393
1594
بهمن 1393
1536
دي 1393
1752
آذر 1393
3440
آبان 1393
3042
مهر 1393
2324
شهريور 1393
1456
مرداد 1393
1844
تير 1393
1848
خرداد 1393
2480
ارديبهشت 1393
4516
فروردين 1393
2802
اسفند 1392
4606
بهمن 1392
3532
دي 1392
3664
آذر 1392
5566
آبان 1392
10394
مهر 1392
11334
شهريور 1392
6218
مرداد 1392
3710
تير 1392
1934
خرداد 1392
3032
ارديبهشت 1392
4246
فروردين 1392
2544
اسفند 1391
2356
بهمن 1391
1876
دي 1391
728
مهر 1391
1878
شهريور 1391
1650
مرداد 1391
2424
تير 1391
3498
خرداد 1391
4152
ارديبهشت 1391
4730
فروردين 1391
2458
اسفند 1390
2756
بهمن 1390
1892
دي 1390
3406
آذر 1390
7948
آبان 1390
6142
مهر 1390
5232
شهريور 1390
1784
مرداد 1390
682
ارديبهشت 1390
2278
فروردين 1390
1656
اسفند 1389
2252
بهمن 1389
2448
دي 1389
3542
آذر 1389
3168
آبان 1389
3112
مهر 1389
5660
شهريور 1389
3616
مرداد 1389
1964
تير 1389
1944
خرداد 1389
2678
ارديبهشت 1389
3640
فروردين 1389
4412
اسفند 1388
4726
بهمن 1388
698

تعداد نفرات بازدید کننده بر اساس ماه بازدید ها
تير 1398
92
خرداد 1398
168
ارديبهشت 1398
448
فروردين 1398
254
اسفند 1397
404
بهمن 1397
302
دي 1397
372
آذر 1397
492
آبان 1397
648
مهر 1397
524
شهريور 1397
336
مرداد 1397
636
تير 1397
494
خرداد 1397
716
ارديبهشت 1397
808
فروردين 1397
732
اسفند 1396
618
بهمن 1396
604
دي 1396
594
آذر 1396
608
آبان 1396
516
مهر 1396
624
شهريور 1396
446
مرداد 1396
486
تير 1396
538
خرداد 1396
724
ارديبهشت 1396
760
فروردين 1396
356
اسفند 1395
582
بهمن 1395
570
دي 1395
648
آذر 1395
732
آبان 1395
668
مهر 1395
594
شهريور 1395
426
مرداد 1395
574
تير 1395
600
خرداد 1395
596
ارديبهشت 1395
756
فروردين 1395
588
اسفند 1394
636
بهمن 1394
654
دي 1394
784
آذر 1394
930
آبان 1394
954
مهر 1394
774
شهريور 1394
682
مرداد 1394
682
تير 1394
758
خرداد 1394
938
ارديبهشت 1394
1164
فروردين 1394
912
اسفند 1393
982
بهمن 1393
926
دي 1393
1114
آذر 1393
1804
آبان 1393
1684
مهر 1393
1396
شهريور 1393
872
مرداد 1393
1110
تير 1393
1060
خرداد 1393
1380
ارديبهشت 1393
2110
فروردين 1393
1284
اسفند 1392
1230
بهمن 1392
1136
دي 1392
1810
آذر 1392
2506
آبان 1392
1918
مهر 1392
1434
شهريور 1392
1384
مرداد 1392
2198
تير 1392
1152
خرداد 1392
1624
ارديبهشت 1392
2312
فروردين 1392
1304
اسفند 1391
1236
بهمن 1391
1066
دي 1391
430
مهر 1391
996
شهريور 1391
978
مرداد 1391
1292
تير 1391
1730
خرداد 1391
2040
ارديبهشت 1391
2308
فروردين 1391
1238
اسفند 1390
1494
بهمن 1390
1106
دي 1390
2168
آذر 1390
6620
آبان 1390
4910
مهر 1390
4252
شهريور 1390
994
مرداد 1390
394
ارديبهشت 1390
1142
فروردين 1390
822
اسفند 1389
884
بهمن 1389
1028
دي 1389
1514
آذر 1389
1170
آبان 1389
1250
مهر 1389
2144
شهريور 1389
1762
مرداد 1389
1076
تير 1389
1100
خرداد 1389
1468
ارديبهشت 1389
1758
فروردين 1389
1926
اسفند 1388
1718
بهمن 1388
250