· صفحه اصلي
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |

صفحه مجموع بازدید ها %
news
74011 59.74%
index
17934 14.48%
stats
13401 10.82%
search
11549 9.32%
comment
6595 5.32%
contact
252 0.2%
page
85 0.07%
user
30 0.02%
forum
16 0.01%
signup
6 0%
translate_c
3 0%
project.dezmed.com
2 0%
مجموع123884

Page مجموع نفرات بازدید کننده %
news
40906 66.25%
stats
11232 18.19%
index
3440 5.57%
comment
3433 5.56%
search
2402 3.89%
contact
214 0.35%
page
78 0.13%
user
20 0.03%
forum
11 0.02%
signup
6 0.01%
translate_c
2 0%
project.dezmed.com
2 0%
مجموع61746