· صفحه اصلي
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |

صفحه مجموع بازدید ها %
news
73932 59.74%
index
17934 14.49%
stats
13368 10.8%
search
11533 9.32%
comment
6589 5.32%
contact
251 0.2%
page
85 0.07%
user
30 0.02%
forum
16 0.01%
signup
6 0%
translate_c
3 0%
project.dezmed.com
2 0%
مجموع123749

Page مجموع نفرات بازدید کننده %
news
40840 66.26%
stats
11203 18.18%
index
3440 5.58%
comment
3427 5.56%
search
2391 3.88%
contact
213 0.35%
page
78 0.13%
user
20 0.03%
forum
11 0.02%
signup
6 0.01%
translate_c
2 0%
project.dezmed.com
2 0%
مجموع61633