· صفحه اصلي
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |

مرورگر مجموع %
Safari v537.36
8472 14.75%
Internet Explorer v8.0
7303 12.72%
Mozilla v5.0
7000 12.19%
Internet Explorer v9.0
4955 8.63%
Internet Explorer v7.0
3480 6.06%
Firefox v6.0
3082 5.37%
Internet Explorer v6.0
3059 5.33%
Opera v9.80
970 1.69%
Mozilla v11.0
705 1.23%
Internet Explorer v10.0
639 1.11%
Firefox v12.0
530 0.92%
Safari v534.30
424 0.74%
Firefox v22.0
336 0.59%
Firefox v25.0
326 0.57%
Firefox v4.0
321 0.56%
Firefox v11.0
313 0.55%
Firefox v29.0
310 0.54%
Firefox v33.0
303 0.53%
Firefox v20.0
299 0.52%
Firefox v26.0
282 0.49%
Firefox v23.0
277 0.48%
Firefox v24.0
277 0.48%
Firefox v28.0
275 0.48%
Firefox v32.0
273 0.48%
Safari v537.31
259 0.45%
Firefox v21.0
257 0.45%
Safari v9537.53
246 0.43%
Firefox v14.0.1
239 0.42%
Firefox v9.0.1
230 0.4%
Firefox v30.0
228 0.4%
Firefox v16.0
225 0.39%
Firefox v3.6.3
218 0.38%
Safari v535.19
206 0.36%
Firefox v3.6.13
205 0.36%
Firefox v35.0
202 0.35%
Firefox v27.0
193 0.34%
Firefox v18.0
192 0.33%
Firefox v8.0
188 0.33%
Firefox v34.0
186 0.32%
Firefox v31.0
178 0.31%
Firefox v7.0.1
177 0.31%
Firefox v3.6
174 0.3%
Firefox v38.0
173 0.3%
Firefox v19.0
171 0.3%
Firefox v8.0.1
168 0.29%
Safari v535.1
165 0.29%
Firefox v13.0.1
159 0.28%
Firefox v3.0.19
155 0.27%
Safari v537.1
152 0.26%
Firefox v15.0.1
147 0.26%
Firefox v37.0
139 0.24%
Safari v537.11
139 0.24%
Firefox v43.0
139 0.24%
Firefox v3.6.8
138 0.24%
Firefox v4.0.1
133 0.23%
Firefox v17.0
133 0.23%
Firefox v42.0
125 0.22%
Safari v534.24
124 0.22%
Firefox v5.0
124 0.22%
Safari v533.1
123 0.21%
Safari v534.34
121 0.21%
Firefox v6.0.2
120 0.21%
Unknown
119 0.21%
Safari v535.2
116 0.2%
Firefox v7.0
116 0.2%
Firefox v3.0
115 0.2%
Firefox v40.0
112 0.2%
Safari v537.17
112 0.2%
Firefox v3.6.10
111 0.19%
Firefox v3.5.3
110 0.19%
Firefox v10.0.2
110 0.19%
Firefox v3.5
108 0.19%
Safari v534.51
108 0.19%
Safari v536.5
102 0.18%
Firefox v15.0
100 0.17%
Safari v535.7
100 0.17%
Safari v537.4
100 0.17%
Firefox v41.0
97 0.17%
Safari v604.1
96 0.17%
Firefox v13.0
95 0.17%
Firefox v3.6.12
92 0.16%
Safari v537.22
91 0.16%
Firefox v47.0
91 0.16%
Firefox v39.0
89 0.15%
Safari v8536.25
83 0.14%
Firefox v50.0
83 0.14%
Safari v533.4
82 0.14%
Firefox v10.0
82 0.14%
Firefox v36.0
76 0.13%
Safari v534.3
74 0.13%
Safari v535.11
72 0.13%
Safari v536.11
71 0.12%
Firefox v5.0.1
70 0.12%
Safari v602.1
66 0.11%
Firefox v9.0
66 0.11%
Safari v600.1.4
65 0.11%
Firefox v3.6.28
64 0.11%
Safari v525.13
62 0.11%
Firefox v53.0
62 0.11%
Firefox v3.6.6
60 0.1%
Firefox v45.0
59 0.1%
Safari v534.10
59 0.1%
Firefox v3.0.4
57 0.1%
Firefox v44.0
56 0.1%
Firefox v57.0
56 0.1%
Firefox v49.0
54 0.09%
Firefox v52.0
53 0.09%
Firefox v3.5.7
52 0.09%
Safari v532.5
52 0.09%
Firefox v46.0
50 0.09%
Firefox v56.0
48 0.08%
Firefox v10.0.1
48 0.08%
Firefox v3.5.5
48 0.08%
Firefox v54.0
47 0.08%
Firefox v3.5.8
45 0.08%
Firefox v3.5.9
45 0.08%
Firefox v3.6.9
44 0.08%
Safari v534.7
44 0.08%
Firefox v3.5.1
40 0.07%
Firefox v3.6.16
40 0.07%
Firefox v3.5.2
40 0.07%
Safari v601.1
39 0.07%
Firefox v3.0.3
38 0.07%
Safari v534.16
37 0.06%
Firefox v3.0.5
37 0.06%
Konqueror v3.5
36 0.06%
Safari v532.0
36 0.06%
Firefox v3.6.23
35 0.06%
Safari v534.13
34 0.06%
Firefox v59.0
33 0.06%
Firefox v51.0
33 0.06%
Firefox v3.5.4
28 0.05%
Firefox v3.0.10
27 0.05%
Safari v525.19
26 0.05%
Mozilla v1.8.1a2
26 0.05%
Safari v7534.48.3
25 0.04%
Safari v534.57.2
25 0.04%
Firefox v3.0.8
25 0.04%
Firefox v3.5.6
24 0.04%
Firefox v3.6.14
24 0.04%
Firefox v60.0
24 0.04%
Avant Browser v
24 0.04%
Firefox v55.0
24 0.04%
Opera v9.50
23 0.04%
Firefox v48.0
23 0.04%
Firefox v3.5.16
23 0.04%
Safari v534.1
22 0.04%
Firefox v58.0
22 0.04%
Firefox v3.6.4
22 0.04%
Firefox v3.5.11
21 0.04%
Firefox v3.0.6
21 0.04%
Firefox v3.0.1
20 0.03%
Opera v9.64
20 0.03%
Safari v6531.22.7
19 0.03%
Safari v6533.18.5
19 0.03%
Firefox v3.6.18
19 0.03%
Firefox v3.6.20
19 0.03%
Firefox v3.6.2
19 0.03%
Firefox v14.0
19 0.03%
Firefox v3.6.7
18 0.03%
Firefox v3.6.17
18 0.03%
Firefox v3.6.11
18 0.03%
Firefox v2.0.0.5
18 0.03%
Firefox v2.0.0.20
18 0.03%
Firefox v6.0.1
17 0.03%
Safari v532.2
17 0.03%
Firefox v3.6.25
17 0.03%
Firefox v3.0.9
16 0.03%
Firefox v3.0.18
16 0.03%
Firefox v2.0.0.1
16 0.03%
Safari v536.26.17
15 0.03%
Safari v420
15 0.03%
Safari v413
14 0.02%
Safari v535.10
14 0.02%
Firefox v3.0.11
14 0.02%
Firefox v63.0
14 0.02%
Firefox v3.6.15
14 0.02%
Firefox v3.6.24
13 0.02%
Firefox v64.0
13 0.02%
Safari v536.8
13 0.02%
Safari v534.6
13 0.02%
AOL v9.5
13 0.02%
Firefox v2.0
12 0.02%
Firefox v3.5.15
11 0.02%
Safari v537.33
11 0.02%
Safari v534.15
11 0.02%
Opera v10.00
11 0.02%
Firefox v3.5.13
11 0.02%
Safari v535.8
10 0.02%
Firefox v2.0.0.11
10 0.02%
Firefox v3.0.7
10 0.02%
Firefox v1.5
10 0.02%
Safari v525
10 0.02%
Safari v532.9
10 0.02%
Firefox v2.0.0.12
10 0.02%
Opera v9.62
10 0.02%
Safari v533.3
10 0.02%
Safari v531.0
10 0.02%
Firefox v2.0.0.6
9 0.02%
Internet Explorer v999.1
9 0.02%
Opera v9.63
9 0.02%
Firefox v61.0
9 0.02%
Firefox v3.6.22
9 0.02%
Safari v535.12
9 0.02%
Firefox v3.0.15
9 0.02%
Safari v534.48.3
9 0.02%
Firefox v3.6.26
8 0.01%
Safari v531.21.10
8 0.01%
Firefox v3.5.19
8 0.01%
Safari v533.16
8 0.01%
Safari v534.2
8 0.01%
Safari v536.4
8 0.01%
Firefox v3.1
8 0.01%
Safari v605.1
8 0.01%
Firefox v3.5.10
8 0.01%
Safari v535.4
8 0.01%
Firefox v62.0
8 0.01%
Firefox v2.0.0.2
7 0.01%
Safari v533.19.4
7 0.01%
Firefox v65.0
7 0.01%
Safari v534.36
7 0.01%
Opera v9.60
7 0.01%
Firefox v3.6.27
7 0.01%
Firefox v66.0
7 0.01%
Safari v530.5
7 0.01%
Safari v534.52.7
7 0.01%
Mozilla v1.9a4pre
6 0.01%
Opera v9.27
6 0.01%
Safari v537.19
6 0.01%
Safari v533.9
6 0.01%
Safari v534.12
6 0.01%
Safari v538.1
5 0.01%
Firefox v3.0.17
5 0.01%
Safari v532.6
5 0.01%
Safari v533.18.5
5 0.01%
Firefox v1.0.7
5 0.01%
Safari v534.27
5 0.01%
Safari v537.3
5 0.01%
Safari v535.6
5 0.01%
Safari v537.16
5 0.01%
Safari v537.21
4 0.01%
Safari v537.78.2
4 0.01%
Firefox v1.5.0.4
4 0.01%
Safari v534.53.10
4 0.01%
Firefox v3.6.21
4 0.01%
Firefox v2.0.0.4
4 0.01%
Safari v531.3
4 0.01%
Firefox v2.0.0.14
4 0.01%
Safari v534.14
4 0.01%
Mozilla v1.9.2.3
4 0.01%
Safari v534.0
4 0.01%
Firefox v1.0.4
4 0.01%
Safari v534.50
4 0.01%
Safari v534.55.3
4 0.01%
Firefox v33.0.2
4 0.01%
Internet Explorer v6.1
3 0.01%
Safari v533.8
3 0.01%
Safari v530.17
3 0.01%
Safari v537.71
3 0.01%
Safari v534.54.16
3 0.01%
Internet Explorer v5.01
3 0.01%
Safari v537
3 0.01%
Firefox v31.9
3 0.01%
Safari v535.21
3 0.01%
Opera v9.10
3 0.01%
Firefox v3.5.18
3 0.01%
Safari v533.2
3 0.01%
Safari v534.11
3 0.01%
Safari v536.3
3 0.01%
Safari v535.16
3 0.01%
Opera v8.0
3 0.01%
Opera v9.20
3 0.01%
Opera v9.26
3 0.01%
Safari v536.30.1
3 0.01%
Opera v8.01
3 0.01%
Opera v9.00
3 0.01%
Safari v533.21.1
3 0.01%
Safari v528.8
3 0.01%
Safari v533.22.3
3 0.01%
Opera v9.24
3 0.01%
Firefox v2.0.0.7
3 0.01%
Firefox v0.8
2 0%
Firefox v32.0.3
2 0%
Opera v9.61
2 0%
Safari v600.2.5
2 0%
Firefox v1.5.0.12
2 0%
Safari v600.1.25
2 0%
Mozilla v1.9a8
2 0%
Safari v532.3
2 0%
Safari v537.73.11
2 0%
Firefox v67.0
2 0%
Safari v601.1.46
2 0%
Internet Explorer v5.5
2 0%
Firefox v3.0.14
2 0%
Safari v536.25
2 0%
Safari v531.22.7
2 0%
Safari v528.16
2 0%
Safari v536.6
2 0%
Firefox v3.5.12
2 0%
Safari v537.20
2 0%
Opera v9.23
2 0%
Safari v530
2 0%
Firefox v2.0.0.9
2 0%
Firefox v2.0.0.13
2 0%
Firefox v3.5.17
2 0%
Firefox v1.5.0.6
2 0%
Safari v534.28
2 0%
Safari v523.15
2 0%
Safari v534.23
2 0%
Safari v537.30
2 0%
Safari v531.9
2 0%
Netscape v4.0
2 0%
Safari v602.1.50
2 0%
Safari v536.29.13
2 0%
Safari v535.18
2 0%
Firefox v3.0.2
2 0%
Safari v534.57.4
2 0%
Safari v530.6
2 0%
Safari v534.35
2 0%
Firefox v1.0.6
2 0%
Firefox v55.2.2
1 0%
Firefox v34.0.1
1 0%
Safari v603.2.4
1 0%
AOL v6.0
1 0%
Firefox v40.1.0
1 0%
Firefox v43.0.4
1 0%
Mozilla v1.0
1 0%
Firefox v68.0
1 0%
Safari v537.85.17
1 0%
Safari v537.35
1 0%
Safari v605.1.15
1 0%
Konqueror v4.2
1 0%
Safari v537.85.16
1 0%
Safari v602.4.8
1 0%
Firefox v40.1
1 0%
Firefox v53.0.3
1 0%
Safari v601.7.7
1 0%
Safari v601.1.56
1 0%
Safari v601.2.7
1 0%
Firefox v37.0.1
1 0%
Firefox v38.1.0
1 0%
Opera v9.01
1 0%
Opera v9.21
1 0%
Safari v531.2
1 0%
Mozilla v1.9a7
1 0%
Firefox v1.0
1 0%
Opera v8.50
1 0%
Mozilla v1.9.2.25
1 0%
Safari v7533.17.9
1 0%
Firefox v1.4
1 0%
Mozilla v1.9.3a3
1 0%
Safari v535.22
1 0%
Safari v535.20
1 0%
Safari v532.1
1 0%
Safari v532.4
1 0%
Safari v525.21
1 0%
Safari v530.1
1 0%
K-Meleon v1.5.3
1 0%
Mozilla v1.9.3a1
1 0%
Mozilla v1.9.3a2
1 0%
Firefox v1.5.0.2
1 0%
Mozilla v1.9.2.4
1 0%
Firefox v2.0.0.17
1 0%
Opera v7.60
1 0%
Crazy Browser v3.0.0
1 0%
Safari v532.7
1 0%
Maxthon v
1 0%
Safari v533.20.27
1 0%
Safari v534.29
1 0%
Safari v537.77.4
1 0%
Safari v537.14
1 0%
Opera v9.7
1 0%
Mozilla v1.9a1
1 0%
Opera v12.14
1 0%
Safari v534.58.2
1 0%
Safari v600.8.9
1 0%
Safari v537.13
1 0%
Safari v537.85.11
1 0%
Safari v537.85.10
1 0%
Safari v532.8
1 0%
Safari v534.51.22
1 0%
Opera v9.0
1 0%
Firefox v15.2
1 0%
Firefox v10.0.12
1 0%
Mozilla v1.8.1.20
1 0%
Safari v537.8
1 0%
Safari v535.122
1 0%
Safari v534.26
1 0%
Safari v536.28.10
1 0%
Mozilla v1.8a6
1 0%
Firefox v39
1 0%
Safari v536.26.14
1 0%
Safari v530.0
1 0%
مجموع57426