· صفحه اصلي
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |

سیستم عامل مجموع %
Windows NT
24812 43.29%
Windows XP
18463 32.21%
Unspecified
8023 14%
Linux
3188 5.56%
Windows Vista
1024 1.79%
MacOS X
920 1.61%
Windows 2003
433 0.76%
Linux x86
406 0.71%
Linux i686
23 0.04%
Windows 2000
9 0.02%
Windows
6 0.01%
Linux armv7l
4 0.01%
Windows ME
2 0%
Windows 98
1 0%
Linux 3.4.39
1 0%
Linux 2.6.35.7
1 0%
Linux zvav
1 0%
مجموع57317