· صفحه اصلي
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |

سیستم عامل مجموع %
Linux
3240 5.64%
Linux 2.6.35.7
1 0%
Linux 3.4.39
1 0%
Linux armv7l
4 0.01%
Linux i686
23 0.04%
Linux x86
406 0.71%
Linux zvav
1 0%
MacOS X
921 1.6%
Unspecified
8048 14.02%
Windows
6 0.01%
Windows 2000
9 0.02%
Windows 2003
433 0.75%
Windows 98
1 0%
Windows ME
2 0%
Windows NT
24832 43.25%
Windows Vista
1024 1.78%
Windows XP
18464 32.16%
مجموع57416