· صفحه اصلي
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |

کشور / دامنه مجموع %
Commercial Users
11147 57.33%
Network
4756 24.46%
Iran
2710 13.94%
Germany
155 0.8%
ARPANet
116 0.6%
United Kingdom
101 0.52%
Russian Federation
88 0.45%
Organisation
59 0.3%
Turkey
27 0.14%
Netherlands
21 0.11%
Sweden
19 0.1%
Education
14 0.07%
United States
10 0.05%
Brasil
9 0.05%
Italy
8 0.04%
Canada
8 0.04%
Austria
7 0.04%
Malaysia
6 0.03%
Czech Republic
5 0.03%
India
5 0.03%
Australia
5 0.03%
Denmark
5 0.03%
Belgium
4 0.02%
France
4 0.02%
China
4 0.02%
Ukraine
3 0.02%
Japan
3 0.02%
Colombia
3 0.02%
Greece
3 0.02%
Samoa
3 0.02%
Armenia
3 0.02%
Iceland
2 0.01%
Poland
2 0.01%
Hungary
2 0.01%
Portugal
2 0.01%
Egypt
2 0.01%
Finland
2 0.01%
Switzerland
2 0.01%
Mexico
1 0.01%
Georgia
1 0.01%
Spain
1 0.01%
Estonia
1 0.01%
Nigeria
1 0.01%
British Indian Ocean Territories
1 0.01%
New Zealand
1 0.01%
Moldova
1 0.01%
Taiwan
1 0.01%
Madagascar
1 0.01%
Libya
1 0.01%
Pakistan
1 0.01%
Bahamas
1 0.01%
United Arab Emirates
1 0.01%
مجموع19442